SHPËRNDAJE

Trajnimi për Mësimdhënës “Përgatitje për Testin Standardizues – SAT Math” është i dizajnuar nga American Advising Center dhe akredituar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për licencim dhe zhvillim profesional të mësimdhënësve të Kosovës.

Qëllimet:
– Këshillimi i nxënësve dhe ofrimi i informatave rreth testit standardizues –  SAT Math
– Përgatitja e nxënësve për testin standardizuese – SAT Math

STRUKTURA E PROGRAMIT/TRAJNIMIT:
– Puna në grupe: Trajnim në grup – 15 – 25 pjesëmarrës
– Kohëzgjatja:  Pesëdhjetë (50) orë
– Gjuha e trajnimit: Shqip
– Materialet e trajnimit: Anglisht
– Vendi: American Advising Center – në Prishtinë

KUSHTET/CERTIFIKIMI I MËSIMDHËNËSVE:
-Trajnimi ka 50 ore certifikimi.
-Trajnimi është i hapur për të gjithë mësimdhënësit (në marrëdhënie pune ose jo) dhe ata që janë të interesuar në mësimdhënie (të diplomuar) në fushat e Matematikës, Teknikës, Shkencave Kompjuterike dhe/ose Shkencave Natyrore.
-Pjesëmarrja në të gjitha seancat dhe prezantimi janë të detyrueshme për përfundim të suksesshëm të trajnimit – për certifikatë. Certifikata lëshohet nga American Advising Center, EducationUSA dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

ORARI I TRAJNIMEVE:
– 13 dhe 14 maj, 2017
– 10 dhe 11 qershor, 2017
– 24 dhe 25 qershor, 2017
Koha: 9:00 – 17:30 – Pauza e drekës: 13:00 – 14:30

KOSTO E TRAJNIMIT:
– Çmimi: 200 EURO (pagesa e plotë ose në dy pjesë)

REGJISTRIMI & KONFIRMIMI:
– Plotëso aplikacionin e regjistrimit online (shih me poshtë)
– Konfirmo pagesën sipas udhëzimeve të dërguara pas regjistrimit

AFATI I FUNDIT PËR REGJISTRIM & KONFIRMIM:

5 maj, 2017

VENI RE: Për këtë trajnim vendi është i limituar në 25 pjesëmarrës (vetëm një grup).

INFO:
– Tel: +381 38 228 288/227 277 lok. 107
– Email: info@aack.org
– Web: www.aacks.org & www.facebook.com/aacks

*E RE — REFERO/INFORMO kolegët dhe për çdo kolegë që konfirmon regjistrimin dhe shkruan emrin tuaj si referues/informues, ju do të merrni falas nga një SAT Test Prep CollegeBoard ose TOEFL Test Prep ETS.

REGJISTRIMI:
– Plotësoni aplikacionin në vijim:

https://docs.google.com/a/aacks.org/forms/d/17mbzRVtc3tGqKgz7L04kmaiMPCn4AeKSHu96GTVhB8o/edit